PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Andersson WSN 2.0 User Manual

Andersson WSN 2.0 User Manual

Made by: Andersson
Type: User Manual
Category: Adapter
Pages: 19
Size: 0.65 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

User manual

English | Svenska | Norsk

WSN 2.0 | Wireless USB adapter

 


background image

Copyright

This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may 
be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI 
no 556520-4137.

Statement

This manual does not provide any warranty or related declarations. All information 
in this manual including the product specification, pictures and literatures is just 
for reference, CI no 556520-4137 reserves the rights to update contents of this 
manual without further notice.

Copyright

Org.nr 556520-4137 äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av 
handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från org. 
nr 556520-4137.

Meddelande

Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. All 
information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är endast ex-
empel och används i referenssyfte. Org.nr 556520-4137 förbehåller sig rätten att 
upp-datera innehållet i handboken utan föregående meddelande.

Opphavsrett

Org.nr 556520-4137 har opphavsretten til denne håndboken. Ingen deler av denne 
håndboken skal revideres, kopieres eller overføres på noen måte uten skriftlig sam-
tykke fra org.nr 556520-4137.

Erklæring 

Denne håndboken gir ingen garanti eller tilhørende forsikringer. All informasjon 
i denne håndboken, inklusiv produktspesifikasjon, bilder og tekst, er bare ment 
som referanse. Org.nr 556520-4137 forbeholder seg retten til å oppdatere innhol-
det i denne håndboken uten forvarsel.

 


background image

English

Introduction       4
System Requirements    

 

 4

Installation  

    4-6

Configuration       6-8

Svenska

Inledning  

    9

Systemkrav       9
Installation  

    9-13

Konfiguration    

 

 13-15

Norsk

Innledning  

    16

Systemkrav       16
Installasjon     16-20
Konfigurasjon       20-22

Content / 

Innehållsförteckning / 

Register

 


background image

English

4

Introduction

 

WSN 2.0 allows you to connect your laptop or desktop to any 
Wireless-N networks in your home or office. The Wireless-N 
(802.11n) USB 2.0 Adapter is great for those who want to upgrade 
older computers to be able to access the internet over a Wireless-N 
network.

System Requirements 

Notebook or desktop PC with Pentium 1 GHz-compatible or higher 

processor.

 

´

Windows XP/Vista/7/8, MAC OS, Linux

 

´

Available Hi-Speed USB 2.0 port

Installation

IMPORTANT

: For proper operation, 

do not connect WSN 2.0 to your 
computer before you install the 
software. If you do, wait for the Found 
New Hardware screen to display 
and click “Cancel”; otherwise, the 
installation process will likely be 
adversely affected. 

Insert the included setup CD in 
the CD-ROM Drive and start the 
Setup.exe program. 

To start the installation, please 
click on the 

“USB Wireless 

802.11N  Adapter”.

Wait for the installer to run. Click 

“Next”

 to continue with the 

installation.

 


background image

English

5

The installer will automatically 
install the program. When 
done, select 

Yes

, I want to 

restart my computer now and 
click 

Finish

 to reboot your 

computer.

With the computer now turned on, insert 
the Wireless-N USB Adapter into an 
open USB 2.0 port

With the Welcome to the Found 
New Hardware Wizard screen 
displayed (which is automatic 
when the adapter is connected 
to the .computer), select the 
option “No, not this time” and 
click “

Next

.”

When prompted with “What 
do you want the wizard to do?” 
select “Install the software 
automatically (Recommended)” 
and click “

Next

.”

 

 


background image

English

6

A status screen will display, 
indicating that the installation is in 
progress. No action is needed at 
this point.

When the Completing the Found 
New Hardware Wizard screen 
displays, it indicates that the 
installation has been successfully 
completed and your Wireless-N 
USB Adapter is ready for configuration.

Configuration

Once the installation is complete, you can configure the Wireless-N 
USB Adapter to connect to a wireless access point (AP). The wireless 
configuration utility will start automatically, and you’ll also find a tray 
icon at the lower right in your Windows systems tray. 

1.  Right-click the Wireless 

tray icon and select “Open 
Config Utility.” 

2.  The configuration utility 

will scan for wireless networks within range. Click “

Refresh

” to 

refresh the list of available wireless networks. To join a particular 
network that displays, select it and click “

Add to Profile

.”

 


background image

English

7

3.  If the wireless network uses encryption, you need to input the 

correct encryption key. The configuration utility automatically 
suggests the correct authentication type (see the drop-down list), 
and you should not change the suggested value.  
 

 

 

NOTE

:  For WPA/WPA2 networks, you need to select the correct 

encryption type, as well (AES or TKIP). These settings depend on 
how the wireless network is set up. Only the owner of the wireless 
network can provide the required information. 
 
*** 

When you select the TKIP encryption mode, the speed would 

switch to 802.11g 54M following the TKIP protocol

 


background image

English

8

4.  If the wireless access point is successfully connected, you’ll see 

the following:  

 

 

 

´

NOTE

: For advanced settings and additional features of the WSN 

2.0 refer to the user manual on the enclosed CD.

 


background image

Svenska

9

Inledning

 

Med WSN 2.0 kan du ansluta din bärbara eller stationära dator till 
ett trådlöst-N nätverk i ditt hem eller på ditt kontor. WSN 2.0 är bra 
för dem som vill uppgradera äldre datorer för att kunna komma åt 
Internet via ett trådlöst N-nätverk.

Systemkrav

Bärbar eller stationär dator med Pentium 1 GHz-kompatibel processor 

eller högre.

 

´

Windows XP/Vista/7/8, Mac OS, Linux

 

´

Finns Hi-Speed USB 2.0-port

Installation

VIKTIGT: 

För att den ska fungera 

korrekt, ska du inte koppla adaptern 
till datorn innan du har installerat 
programvaran. Om du ändå kopplar 
in den, vänta tills skärmen

 

Ny 

maskinvara hittades

” visas och klicka 

på “

Avbryt

”. 

Sätt i den medföljande installa-
tions-CD:n i CD-ROM-läsaren 
och starta programmet 

Setup.

exe.

För att starta installationen, klicka 
på 

“USB Wireless 802.11N  

Adapter”.

Vänta tills 
installationsprogrammet öppnas.

Klicka på 

“Nästa”

 för att fortsätta 

med installationen. 

 


background image

Svenska

10

Installationsprogrammet 
kommer automatiskt att 
installera programmet. När 
installationen är klar, välj “

Ja

jag vill starta om datorn nu” 

och klicka på 

Slutför

 för att 

starta om datorn. 

Med datorn påslagen, sätt in adaptern i 
en ledig USB 2.0-port.

När guiden för Ny maskinvara 
visas  på skärmen (vilket sker 
automatiskt när adaptern är 
ansluten till Datorn), väljer du 
alternativet “

Nej

, inte den här 

gången” och klicka på 

“Nästa

.”

När du får frågan “Vad vill du 
att guiden ska göra?” Välj 
“Installera programvaran 
automatiskt (rekommenderas)” 
och klicka på 

“Nästa

.”

 

 


background image

Svenska

11

En status-skärmen visas, vilket 
indikerar att installationen pågår. 
Inga åtgärder behövs på denna 
punkt.

När Installation av ny maskinvara 
visas på skärmen betyder det att 
installationen har slutförts och 
adaptern är redo för konfiguration.

Konfiguration

När installationen är klar kan du konfigurera adaptern för att ansluta 
till en trådlös åtkomstpunkt (AP). Trådlöst konfigurationsverktyg 
startar automatiskt, och du hittar även en ikon längst ned till höger i 
Windows aktivitetsfält. 

1.  Högerklicka på ikonen för trådlöst nätverk och välj 

“Open Config 

Utility.

” 

2.  Konfigurationsverktyget 

kommer att söka efter 
trådlösa nätverk inom 
räckhåll. Klicka på 
“Uppdatera” för att uppdatera listan över tillgängliga trådlösa 
nätverk. För att ansluta till ett nätverk, markera det önskade 
nätverket och klicka på 

“Lägg till i profil.”

 


background image

Svenska

12

3.  Om det trådlösa nätverket använder kryptering måste du 

ange rätt krypteringsnyckel. Konfigurationsverktyget föreslår 
automatiskt rätt autentiseringstyp (se listan), och du bör inte 
ändra det förinställda värdet.  
 

 

 

OBS: 

För WPA/WPA2 nätverk måste du även välja rätt 

krypteringstyp (AES eller TKIP). Dessa inställningar beror på 
hur det trådlösa nätverket är konfigurerat. Endast ägaren av det 
trådlösa nätverket kan ge den information som krävs. 
 

*** Om du väljer TKIP-kryptering, byts hastigheten till 802.11g 
54M efter TKIP-protokollet.

 


background image

Svenska

13

4.  Om den trådlösa åtkomstpunkten har anslutits, kommer du att få 

se följande: 

 

 

 

´

OBS: 

Avancerade inställningar och ytterligare funktioner för 

Wireless-N USB Adapter finns i användarhandboken på den 
medföljande CD-skivan.

 


background image

Norsk

14

Innledning

 

Med WSN 2.0 kan du koble din bærbare eller stasjonære datamaskin 
til hvilket som helst Wireless-N-nettverk i hjemmet eller på kontoret. 
WSN 2.0 USB 2.0-adapteren passer perfekt for de som ønsker å 
oppgradere eldre datamaskiner, slik at de får tilgang til Internett over 
et Wireless-N-nettverk.

Systemkrav

Bærbar eller stasjonær datamaskin med Pentium 1 GHz-kompatibel 

eller høyere prosessor.

 

´

Windows XP/Vista/7/8, MAC OS, Linux

 

´

Tilgjengelig Hi-Speed USB 2.0-port

Installasjon

VIKTIG

: For riktig drift må du ikke 

koble Wireless-N USB-adapteren 
til datamaskinen, før du installerer 
programvaren. Hvis du gjør det må 
du vente til skjermen Ny maskinvare 
funnet vises, og klikke på Avbryt. 
Ellers vil installasjonsprosessen ikke 
gå som normalt. 

Sett inn den vedlagte konfiguras-
jons-CDen i CD-ROM-stasjonen 
og start Setup.exe-programmet. 

Du starter installasjonen ved å 
klikke p

å USB Wireless 802.11N  

Adapter

Vent til installasjonsprogrammet 
kjører. Klikk på 

Neste

 for å fort-

sette installasjonen

 


background image

Norsk

15

Installasjonsprogrammet 
installerer programmet 
automatisk. Når det er ferdig 
velger du 

Ja

, jeg ønsker å 

starte datamaskinen på nytt 
nå og klikk på 

Fullfør

 for å 

starte datamaskinen på nytt. 

Når datamaskinen slår seg på igjen 
setter du Wireless-N USB-adapteren inn 
i en åpen USB 2.0-port.

Når skjermen Velkommen til 
veiviseren for funnet maskinvare 
vises (som skjer automatisk 
når adapteren er tilkoblet 
datamaskinen), velger du 
alternativet Nei, ikke denne 
gangen og klikker deretter på 

Neste

.

Når du ser meldingen Hva 
vil du at veiviseren skal 
gjøre?, velger du Installere 
programvaren automatisk 
(anbefales) og klikker på 

Neste.

 

 


background image

Norsk

16

En statusskjerm vises og indikerer at 
installasjonen er i gang. Du trenger 
ikke foreta deg noe nå.

Når skjermen Fullfører veiviseren for 
funnet maskinvare vises, indikerer 
den at installasjonen var vellykket og 
at Wireless-N USB-adapteren er klar 
for konfigurasjon. 

Konfigurasjon

Når installasjonen er fullført, kan du konfigurere Wireless-N USB-
adapteren til å koble til et trådløst tilgangspunkt (AP). Det trådløse 
konfigurasjonsverktøyet starter automatisk, og du ser også et ikon i 
systemstatusfeltet nede til høyre i Windows’ systemstatusfelt. 

1.  Høyreklikk på trådløs-ikonet i systemstatusfeltet og velg 

Åpne 

konfigurasjonsverktøyet

 

2.  Konfigurasjonsverktøyet 

vil skanne etter trådløse 
nettverk innenfor 
rekkevidde. Klikk på 

Oppdater

 for å oppdatere listen over tilgjengelige trådløse 

nettverk. Hvis du vil koble deg til et nettverk på listen, velger du 
nettverket og klikker på

 Legg til i profil.

 


background image

Norsk

17

3.  Hvis det trådløse nettverket bruker kryptering, må du skrive 

inn riktig krypteringsnøkkel. Konfigurasjonsverktøyet foreslår 
automatisk riktig autentiseringstype (se rullegardinlisten), og du 
bør ikke endre den foreslåtte verdien. 
 

 

 

MERK:

  For WPA/WPA2-nettverk må du også velge riktig 

krypteringstype (AES eller TKIP). Disse innstillingene avhenger av 
hvordan det trådløse nettverket er konfigurert. Kun eieren av det 
trådløse nettverket kan gi den denne informasjonen. 
 

*** Når du velger TKIP-krypteringsmodusen, endres hastigheten 
til 802.11g 54M ifølge TKIP-protokollen

 


background image

Norsk

18

4.  Hvis du kobles til det trådløse tilgangspunktet, får du melding om 

dette. 

 

 

 

´

MERK: 

For avanserte innstillinger og tilleggsfunksjoner til 

Wireless-N USB-adapteren, kan du lese bruksanvisningen på 
den vedlagte CD-en

 


background image

Bockasjögatan 12
50430 Borås
Sweden