PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Hilti C 7/24 Operating Instructions Manual

Hilti C 7/24 Operating Instructions Manual

C 7/36-ACS

Made by: Hilti
Type: Operating Instructions
Category: Battery Charger
Pages: 12
Size: 0.92 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Bedienungsanleitung de

Operating instructions 

en

Mode d'emploi

fr

Ръководство за обслужване

bg

Upute za uporabu 

hr

Instrukcja obsługi

pl

Инструкция по зксплуатации

ru

Návod na obsluhu 

sk

Navodila za uporabo 

sl

Návod k obsluze

cs

Használati utasítás

hu

zh

ja

ko

Instrucţiuni de utilizare

ro

C 7/24,

C 7/36-ACS

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00

 
background image

57

sk

Pred uvedením do prevádzky sa
bezpodmienečne oboznámte s návodom na
používanie.

Návod na používanie majte uložený vždy so
zariadením.

Zariadenie odovzdávajte tretím osobám vždy
spolu s návodom na používanie.

PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

C 7/24 a C 7/36-ACS nabíjačka

1. Všeobecné pokyny

1.1 Upozornenia a ich význam

-POZOR- 
Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k ľahkým
zraneniam osôb alebo k vecným škodám.

-TIP-
Praktické pokyny na používanie a iné užitočné infor-
mácie.

1.2 Piktogramy

Obsah

Strana

1. Všeobecné pokyny

57

2. Opis

58

3. Príslušenstvo

58

4. Technické parametre

58

5. Bezpečnostné pokyny

59

6. Uvedenie do činnosti

60

7. Obsluha

60

8. Údržba a ošetrovanie

61

9. Likvidácia

62

10. Záruka výrobcu náradia

62

11. Vyhlásenie o zhode 

(originál)

63

Ovládacie a konštrukčné prvky zariadenia

Nabíjačka C 7/24 a C 7/36-ACS

Sieťová šnúra

Zástrčka

Nabíjacia šachta

Indikačné kontrolky

Vypínač pre regeneračné nabíjanie 
"tlačidlo Refresh" (iba C 7/24)

Adaptér CA 7/36 pre BP 12, BP 40, BP 72 
a RB 10*

* Do rozsahu dodávky patrí iba nabíjačka.

Akumulátory a adaptér sú dostupné ako príslušenstvo.

Vyobrazenia k textu nájdete na rozkladacích stranách

obálky. Pri študovaní návodu ich majte vždy otvorené.
Pojem "zariadenie", uvádzaný v texte tohto návodu na 
používanie, sa vždy vzťahuje na nabíjačku C 7/24 alebo 
C 7/36-ACS.

Miesto na identifikačné údaje na zariadení
Typové označenie a označenie série sú umiestnené na
výrobnom štítku vášho zariadenia. Tieto údaje si prepíš-
te do vášho návodu na používanie a pri požadovaní infor-
mácií od nášho zastúpenia alebo servisného strediska
ich vždy uvádzajte.

Typ:

Sériové číslo:

Výstražné symboly

Všeobecné

nebezpečenstvo

Nebezpečné elektrické

napätie

Pozor – 

žie raviny

Symbol pre zvýšenú pozornosť (symbol "Pozor")

Symbol "Pozor" spolu so znakom CE.
Je predpísaný pre všetky rádioprijímače, na ktoré sa kdekoľvek v Európe
vzťahujú osobitné ustanovenia alebo obmedzenia.

Pred použitím si
prečítajte návod

na používanie.

Symboly

Batérie sa nesmú odhad-

zo vať do domového odpa-

du.

Odpad odovzda-

jte na recykláciu

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00

 


background image

58

sk

3. Príslušenstvo

Adaptér CA 7/36 pre BP 12, BP 40, BP 72 a RB 10

Napätie Typ

Akumulátora

Čas nabíjania

Čas nabíjania napríklad 

s C7/24

s C7/36-ACS

pre náradie

9,6 V

SFB 105

NiMH akumulátor

45 min

30 min

SF 100-A, SB 10, HIT-BD 2000

9,6 V

SBP 10

NiCd akumulátor

30 min

20 min

SF 100-A, SB 10, HIT-BD 2000

9,6 V

RB 10

NiCd akumulátor

20 min

15 min

FS 10 Ferroscan (s adaptérom)

12 V

SFB 125

NiMH akumulátor

45 min

30 min

SF 120-A, SB 12

12 V

SBP 12

NiCd akumulátor

30 min

20 min

SF 120-A, SB 12

12 V

SFB 121

NiCd akumulátor

30 min

20 min

SF 121-A

12 V

SFB 126

NiMH akumulátor

45 min

30 min

SF 121-A

12 V

BP 12

NiCd akumulátor

20 min

15 min

TCI 12 (s adaptérom)

15,6 V

SFB 150

NiCd akumulátor

30 min

20 min

SF 150-A

15,6 V

SFB 155

NiMH akumulátor

45 min

45 min

SF 150-A

18 V

SFB 180

NiCd akumulátor

34 min

20 min

SF 4000-A, SF 180-A

18 V

SFB 185

NiMH akumulátor

51 min

45 min

SF 4000-A, SF 180-A

24 V

B24/2.0

NiCd akumulátor

48 min

20 min

UH 240-A, TE 2-A, WSR 650-A

24 V

B24/2.4

NiCd akumulátor

48 min

24 min

UH 240-A, TE 2-A, WSR 650 A

24 V

B24/3.0

NiMH akumulátor

72 min

30 min

UH 240-A, TE 2-A, WSR 650-A

24 V

BP 40, 
BP 72

NiCd akumulátor 

41–72 min

20–36 min

TE 5-A (s adaptérom)

36 V

BP 6-86

NiCd akumulátor

34 min

TE 6-A (iba C 7/36-ACS!)

36 V

36 /2.4

NiCd akumulátor

34 min

TE 6-A (iba C 7/36-ACS!)

2. Opis

Zariadenie slúži na nabíjanie akumulátorov Hilti 
s napätím 7,2–36 V (s nabíjačkou C 7/36-ACS) 
a 7,2–24 V (s nabíjačkou C 7/24).

Rozsah dodávky:
– štandardná nabíjačka C 7/24
alebo
– špičková nabíjačka C 7/36-ACS
– návod na používanie

4. Technické parametre

4. technické parametre

Nabíjačka

C 7/24

C 7/36-ACS

Regeneračná funkcia

Manuálna regeneračná funkcia  Automatická regeneračná funk- 
(tlačidlo "Refresh")*

cia (funkcia "Refresh")*

Chladenie

Konvenčné chladenie

Aktívne chladenie

Sieťové napätie

100–127 V a 220–240 V

100–127 V a 220–240 V

Frekvencia

50/60 Hz

50/60 Hz

Akumulátor

NiCd, NiMH

NiCd, NiMH

Výstupné napätie

7,2–24 V

7,2–36 V

Výkon

90 W

200 W

Časy nabíjania 

pozri tabuľku akumulátorov, 

§

2

Hmotnosť 

cca 1,0 kg

cca 1,0 kg

Dĺžka sieťovej šnúry nabíjačky

cca 2 m

cca 2 m

Rozmery (d

×

š

×

v)

170

×

165

×

88 mm

170

×

165

×

88 mm

Regulácia 

Elektronické riadenie nabíjania alebo riadenie pomocou mikro-
procesora

Ochranná trieda 

Ochranná trieda II (dvojitá ochranná izolácia) 

Z

Technické zmeny sú vyhradené!

*:  viac informácií pozri § 7.3

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00

 


background image

59

sk

5. Bezpečnostné pokyny

5.1 Základné bezpečnostné pokyny

Okrem technicko-bezpečnostných pokynov v jednotli-
vých kapitolách tohto návodu na používanie sa musia
vždy striktne dodržiavať nasledujúce nariadenia.
Prečítajte si všetky pokyny! Nedodržanie nasledujúcich
pokynov môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a/alebo ťažkej ujmy na zdraví.

5.2 Využitie

Zariadenie slúži na nabíjanie akumulátorov Hilti 
s napätím von 7,2–36 V (s nabíjačkou C 7/36-ACS)
a 7,2–24 V (s nabíjačkou C 7/24). 

So zariadením nabíjajte iba akumulátory Hilti, uve-
dené v návode na používanie.

Zariadenie sa nesmie používať v prostredí s nebez-
pečím explózie.

Manipulácia alebo zmeny na zariadení nie sú dovo-
lené.

Na zariadení nevyraďujte z činnosti žiadne bezpeč-
nostné prvky a neodstraňujte z neho žiadne infor-
mačné a výstražné štítky.

Zariadenie so zdeformovanou alebo poškodenou vid-
licou zástrčky sa nesmie používať (pri pripájaní do
sieťovej zásuvky nepoužívajte násilie).

Dodržujte pokyny na údržbu a ošetrovanie.

V prípade neodborného používania zariadenia alebo
jeho príslušenstva nezaškoleným personálom alebo
pri jeho používaní v rozpore s určením jeho využitia,
môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva.

Nabíjačka C 7/36-ACS s rádiotechnickým odrušením
je určená pre celosvetové používanie najmä vo všet-
kých krajinách EÚ a Európskeho združenia voľného
obchodu.

5.3 Správne vybavenie pracoviska

Na pracovisku udržujte poriadok. Z dosahu praco-
viska odstráňte predmety, o ktoré sa môžete pora-
niť. Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou úra-
zu.

Dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí. Nedovoľte tretím
osobám dotýkať sa zariadenia alebo predlžovacej
šnúry.

5.4 Všeobecné bezpečnostné opatrenia

Používajte správne zariadenie. Zariadenie nepouží -
vajte na účely, na ktoré nie je určené, ale iba na úče-
ly jeho využitia a len v bezchybnom stave.

Rešpektujte vplyvy prírodného prostredia. Zariadenie
nevystavujte dažďu, nepoužívajte ho vo vlhkom alebo
mokrom prostredí. Zariadenie nepoužívajte v pros -
tredí s rizikom požiaru alebo explózie.

Nepoužívané zariadenie odkladajte na bezpečnom
mieste. Zariadenia, ktoré sa nepoužívajú, odkladajte
na suchom, vyvýšenom alebo uzamknutom mieste,
mimo dosahu detí.

Zariadenie nie je určené na to, aby ho používali oso-
by (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslo-
vými alebo duševnými schopnosťami alebo nedosta-
točnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, iba ak
by na ne dohliadala osoba zodpovedajúca za ich bez-
pečnosť alebo ich táto osoba inštruovala, ako sa zaria-
denie používa.

Nedovoľte deťom, aby sa s náradím / prístrojom /
zariadením hrali.

5.4.1 Elektrická časť

Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom. Zabráň-
te dotyku s uzemnenými predmetmi, napr. rúrami,
radiátormi, sporákmi, chladničkami.

Sieťovú šnúru zariadenia pravidelne kontrolujte 
a v prípade poškodenia ju nechajte vymeniť v auto-
rizovanom servisnom stredisku. Predlžovacie šnúry
pravidelne kontrolujte a v prípade poškodenia ich
nahraďte novými. 

Pravidelne kontrolujte bezchybnosť zariadenia. 
V prípade poškodenia, neúplnosti alebo nefunkčno-
sti ovládacích prvkov zariadenie nepoužívajte.

Zariadenie alebo vetracie štrbiny na kryte nezakrývajte.

Pri poškodení sieťovej alebo predlžovacej šnúry pri
práci sa šnúry nedotýkajte. Zástrčku sieťovej šnúry
vytiahnite zo zásuvky.

Zariadenie nechajte opraviť iba v autorizovanom ser-
visnom stredisku (servis Hilti), v ktorom sa používajú
originálne náhradné diely; v opačnom prípade hrozí
užívateľovi riziko úrazu. 

Sieťovú šnúru nepoužívajte na účely, na ktoré nie je
určená. Zariadenie nikdy neprenášajte za sieťovú
šnúru. Zástrčku sieťovej šnúry neodpájate zo zásu-
vky ťahom za sieťovú šnúru.

Sieťovú šnúru chráňte pred teplom, olejom a ostrý-
mi hranami.

Vo vonkajšom prostredí používajte iba schválené 
a príslušne označené predlžovacie šnúry.

Používanie predlžovacích šnúr s viacerými zásuvka-
mi a používanie viacerých zariadení súčasne nie je
dovolené.

Znečistené alebo mokré náradie nikdy nepoužívajte.
Zaprášený alebo mokrý povrch zariadenia zhoršuje
jeho držanie a za nepriaznivých okolností môže vie-
sť k úrazu elektrickým prúdom.

Pred pripojením akumulátora do príslušného typu

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00

 


background image

60

sk

nabíjačky sa presvedčte, že vonkajšie plochy aku-
mulátora sú čisté a suché.

Zabráňte skratu kontaktov akumulátora. Skrat môže
byť príčinou rizika požiaru.

Zabráňte dotyku kontaktov.

Používajte iba akumulátory, uvedené v tomto návo-
de na používanie.

Po skončení životnosti akumulátorov sa akumulátory
musia odborne a ekologicky zlikvidovať.

Nepoužívaný akumulátor a nabíjačku uchovávajte v
dostatočnej vzdialenosti od kancelárskych spiniek,
mincí, kľúčov, klincov, skrutiek a iných malých kovo-
vých predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premost-
enie kontaktov akumulátora alebo kontaktov nabí-
jačky. Skrat medzi kontaktmi akumulátora alebo nabí-
jačky môže viesť k popáleninám alebo k vznieteniu.

5.4.2 Kvapaliny

Z chybných akumulátorov môže vytekať žieravá kva-
palina.
Zabráňte styku pokožky s touto kvapalinou. 
V prípade styku tejto kvapaliny s pokožkou, zasiahnuté
miesto umyte mydlom a vodou. Pri vniknutí kvapaliny
do očí, oči ihneď vypláchnite tečúcou vodou a vyhľa-
dajte lekársku pomoc.

5.5 Požiadavky na používateľa

Zariadenie je určené pre profesionálnych používa-
teľov.

Zariadenie smie používať, ošetrovať a udržiavať iba
oprávnený a poučený personál. Tento personál musí
byť špeciálne poučený o možných rizikách.

Práci venujte dostatočnú pozornosť.

6. Uvedenie do činnosti

Sieťové napätie sa musí zhodovať s údajom o napá-
jacom napätí, uvedeným na typovom štítku.

6.1 Zariadenie používajte iba na vhodnom  mieste.

Miesto používania zariadenia musí byť suché, čisté
a chladné, chránené pred mrazom.

Počas nabíjania sa musí zariadenie ochladzovať. Vetra-
cie štrbiny na kryte musia byť preto voľné.

Vyberte nabíjačku z kufríka.

Akumulátory nenabíjajte v uzavretej nádobe.

6.2 Zapnutie zariadenia

Zástrčku sieťovej šnúry pripojte do zásuvky.

-TIP-
Počas krátkej automatickej diagnostiky sa rozsvietia
všetky 3 kontrolky, potom musí svietiť iba zelená kon-
trolka.
V prípade neúspešnej automatickej diagnostiky zelená
kontrolka bliká. Ak automatická diagnostika po opako-
vanom pripojení do siete neprebehne úspešne, zaria-
denie nechajte opraviť v autorizovanom servisnom stre-
disku Hilti.

7. Obsluha

7.1 Vloženie akumulátora 

 

Podľa typu akumulátora Hilti akumulátor zastrčte alebo
zasuňte do príslušného rozhrania.
Pre akumulátory BP 40, BP 72, RB 10 a BP 12 používa-
j te prosím adaptér CA 7/36 (nie je súčasťou dodávky).
Dbajte na to, aby tvar/kódovanie akumulátora a adap-
téra súhlasili s rozhraním.
Po zaskočení akumulátora v nabíjačke sa automaticky
spustí nabíjanie!

-TIP-
Akumulátor sa nepoškodí, ak ho dlhšie ponecháte 
v nabíjačke (v zapnutom stave).

-POZOR- 
Nabíjačka je prispôsobená pre uvedené akumulátory
Hilti. Iné typy akumulátorov sa s nabíjačkou nesmú nabí-
jať; v opačnom prípade môže dôjsť k osobnej ujme

alebo k zničeniu akumulátora. Z poškodených aku-
mulátorov môže vytekať žieravá kvapalina. Zabráňte
styku pokožky s touto kvapalinou.

7.2 Kontrolky

Zelená 

Nepretržite svieti Zariadenie je pripo

kontrolka 

jené k sieti a pripra
vené na použitie.

Blikajúce svetlo

Automatická dia-
gnostika zistila
poruchu v nabíjačke
alebo akumulátore. 

Červená 

Nepretržite svieti Akumulátor sa 

kontrolka práve 

nabíja.

Blikajúce svetlo

Akumulátor je
nabitý.

Žltá Nepretržite

Prebieha 

funkcia

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00

 


background image

61

sk

kontrolka svieti 

regenerácie. 
(pozri 

§

7.3)

Blikajúce 

Akumulátor je príliš 

svetlo

studený (< 0 

°

C) alebo

horúci (> 60 

°

C), nabíjanie

neprebieha. Ak akumulátor
dosiahne požadovanú
teplotu, zariadenie sa auto-
maticky prepne na nabíja-
nie alebo regeneračné
nabíjanie (dobíjanie).

7.3 Regeneračná funkcia (režim "Refresh") 

Jednotlivé články akumulátora podliehajú samovybíja-
niu. Pri starších akumulátoroch môže dôjsť k situácii,
že niektoré články sa vybijú rýchlejšie než ostatné. Keďže
bežné nabíjačky sa vypnú po úplnom nabití prvých člán-
kov, články s nižšou úrovňou nabitia sa nikdy nenabijú
úplne. Tento jav sa prejaví nedostatočnou kapacitou
akumulátora.
Tento jav možno odstrániť regeneračným nabíjaním.

7.3.1 C 7/24

Na spustenie regeneračnej funkcie tlačidlo "Refresh"
pri zasúvaní akumulátora podržte stlačené, pokým sa
nerozsvieti žltá kontrolka (nepretržite svieti).
Pokým prebieha regeneračné nabíjanie, žltá kontrolka
svieti.
Regeneračné nabíjanie by sa malo pravidelne opako-
vať po približne 30–50 nabíjacích cykloch, avšak nie
častejšie ako raz za mesiac; v opačnom prípade môže
dôjsť k poklesu kapacity akumulátora. Regeneračná
funkcia je tréning akumulátora. Rovnako ako prílišný
tréning môže škodiť organizmu, môže prílišný tréning
oslabiť akumulátor.

7.3.2 C 7/36-ACS

Vyššie opísaná funkcia prebieha automaticky! Rege-
neračné nabíjanie sa podľa typu akumulátora automa-
ticky spustí v správnom okamihu!
Pri prvom nabíjaní nového akumulátora sa regeneračné
nabíjanie okamžite spustí, aby sa dosiahlo optimálne
naformovanie všetkých článkov.
Ak sa regeneračné nabíjanie preruší, zariadenie opäť
spustí regeneračné nabíjanie pri nasledujúcom nabíja-
com cykle.

-TIP-
Pravidelné regeneračné nabíjanie je zárukou vysokého
výkonu a dlhej životnosti akumulátora.
Normálna doba nabíjania sa predlžuje v závislosti od
stavu akumulátora.

7.4 Akumulátor

Nový akumulátor sa musí pred použitím buď 12–24
hodín normálne nabíjať (bez regeneračného nabíjania),
alebo sa nabíjať s využitím funkcie regeneračného nabí-
jania, aby sa všetky články optimálne naformovali.
Akumulátor nikdy nepoužívajte až po hranicu úplného
vybitia. Pri citeľnom poklese výkonu náradia akumulátor
znova nabite. Úplné vybitie akumulátora môže spôso-
biť poškodenie článkov, ktoré sa vybijú ako prvé, vybí-
jacím prúdom.

-TIP-

Pri nižších teplotách výkon akumulátora klesá.
Nepoužívané akumulátory skladujte pri izbovej teplo-
te.

Vysoké teploty akumulátor poškodzujú. Akumulátory
nikdy neskladujte a nenabíjate na slnku, na vyhrie-
vacích telesách alebo za oknami.

8. Údržba a ošetrovanie

Zástrčku sieťovej šnúry vytiahnite zo zásuvky.

8.1 Ošetrovanie zariadenia

POZOR
Oblasť rukoväte zariadenia musí byť udržovaná bez
stôp oleja alebo tuku. Nepoužívajte žiadne čistiace pro-
striedky, obsahujúce silikón.

Vonkajší kryt zariadenia je vyrobený z nárazuvzdorného
plastu.
Zariadenie nikdy nepoužívajte s upchatými ventilačný-
mi štrbinami! Ventilačné štrbiny opatrne čistite suchou
kefou. Nepripusťte, aby do vnútorného priestoru zaria-
denia vnikli cudzie predmety. Vonkajší povrch zariadenia
čistite pravidelne mierne navlhčenou handričkou. Na
čistenie nepoužívajte žiaden rozprašovač, vysokotla-
kový parný čistič alebo tečúcu vodu! Môže sa tým ohro-
ziť elektrická bezpečnosť zariadenia.

8.2 Údržba

VÝSTRAHA
Opravy elektrických častí a výmenu sieťovej šnúry smie
vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik.

Pravidelne kontrolujte poškodenie vonkajších častí zaria-
denia a bezchybnú funkciu všetkých ovládacích prvkov.
Zariadenie nepoužívajte v prípade poškodenia jeho častí
alebo pri narušenej funkcii ovládacích prvkov. Zaria-
denie nechajte opraviť v autorizovanom servisnom stre-
disku Hilti.

8.3 Ošetrovanie akumulátora 

Kontakty akumulátora chráňte pred prachom a mazi-
vami. Kontakty v prípade potreby očistite suchou utier-
kou.

Ak kapacita akumulátora po dlhšom používaní pokle-
s ne pod prijateľnú hranicu, odporúčame nechať aku-
mulátor skontrolovať v autorizovanom servisnom stre-
disku Hilti.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00

 


background image

62

sk

9. Likvidácia

-POZOR-
Neodborná likvidácia jednotlivých častí môže mať nasledujúce následky:

Pri spaľovaní plastov sa vytvárajú jedovaté spaliny, ktoré môžu spôsobiť ochorenie osôb.

Pri poškodení alebo silnom prehriatí môžu akumulátory vytekať a spôsobiť popáleniny, poleptanie alebo zneči-
s tenie životného prostredia.

Nerozvážna likvidácia umožňuje zneužitie súčastí zariadenia nepovolanými osobami. Pritom si môžu spôso-
biť ťažký úraz alebo úraz tretích osôb, alebo zapríčiniť znečistenie životného prostredia.

Zariadenia Hilti sa v prevažnej miere vyrábajú z recyklovateľných materiálov. Predpokladom na opakované využi-
tie recyklovaných materiálov je ich správna separácia. Spoločnosť Hilti v mnohých krajinách umožňuje 
zber opotrebovaných zariadení na recykláciu. Informujte sa vo Vašom zákazníckom servise Hilti alebo Vášho
špecializovaného predajcu.

10. Záruka výrobcu náradia

Hilti ručí, že dodaný výrobok je bezchybný z hľadiska
použitého materiálu a technologického postupu výro-
by. Táto záruka platí iba za predpokladu, že výrobok sa
správne používa a obsluhuje, ošetruje a čistí v súlade
s návodom na používanie Hilti a že je zaručená tech-
nická jednotnosť, t. j. že s výrobkom sa používa iba ori-
ginálny spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné
diely Hilti.

Táto záruka zahŕňa bezplatnú opravu alebo bezplatnú
výmenu chybných častí počas celej životnosti výrobku.
Časti, podliehajúce normálnemu opotrebovaniu, do tejto
záruky nespadajú.

Ďalšie nároky sú vylúčené, pokiaľ nie sú v rozpore s povinnými
národnými predpismi. Hilti neručí najmä za priame alebo

nepriame poruchy alebo z nich vyplý vajúce následné ško-
dy, straty alebo náklady v súvis  losti s používaním alebo
z dôvodov nemožnosti pou žívania výrobku na akýkoľvek
účel. Diskrétne prísľuby na použitie alebo vhodnosť na
určitý účel sú výslovne vylúčené.

Výrobok alebo jeho časti po zistení poruchy neodklad-
ne odošlite na opravu alebo výmenu príslušnej obchod-
nej organizácii Hilti.

Záruka zahŕňa všetky záručné záväzky zo strany spo-
loč nosti Hilti a nahrádza všetky predchádzajúce alebo
súčasné vyhlásenia, písomné alebo ústne dohovory,
týkajúce sa záruky.

Len pre štáty EÚ
Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! 
Podľa európskej smernice o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpo-
vedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbier-
ať oddelene od ostatného odpadu a podrobiť ekologicky šetrnej recyklácii.

Akumulátor zlikvidujte v súlade s národnými predpismi alebo opotrebované akumulátory odovzdajte
v sieti špecializovaných predajcov Hilti.

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00

 


background image

63

sk

11. Vyhlásenie o zhode EG 

(originál)

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výro-
bok je v súlade s nasledujúcimi smernicami alebo nor-
mami: 

2006/95/EG, 2004/108/EG, EN 60335-1, EN 60335-

2-29, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Typ C 7/36-ACS je zároveň v súlade s normami 1999/5/EG,
EN 300330, EN 301489.

Označenie:

nabíjačka

Typové označenie:

C 7/24 alebo C 7/36-ACS

Rok výroby:

2003

Hilti Corporation

, Feldkircherstrasse 100,

FL-9494 Schaan

Paolo Luccini

Jan Doongaji

Head of BA 

Ececutive Vice President

Quality & Process Management

BU Power Tools & Accessories 

BA Electric Tools & Accessories
01/2012

01/2012

Technická dokumentácia u:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00

 background image

*378440*

378440

Hilti Corporation

LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan   
W 2816  |  0113  |  30-Pos. 8  |  1    
Printed in Liechtenstein   © 2013
Right of technical and programme changes reserved   S. E. & O

.

378440 / A4

Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140052 / 000 / 00